Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fakta

I Sundhedscenter Frisenborgparken er 24 plejeboliger, 2 af boligerne er aflastningspladser. Det er etværelses lejligheder med badeværelse og tekøkken.
Alle boliger er størrelses- og indretningsmæssigt beregnet til 1 person.
Have ved Cafeteria Frisenborgparken
Der er dagcentertilbud, som er en kombination af daghjem med visitation og åbent dagcenter for pensionister og efterlønsmodtagere. Der er brugerbetaling med 300,00 kr pr. år for alle brugere af dagcentrets aktiviteter. Der er ingen krav om til eller framelding i det åbne dagcentertilbud.
Se dagcentrets hjemmeside her.

Der er ansatte medarbejdere til varetagelse af det visiterede daghjemsafsnit. Det åbne dagcenter varetages primært af et brugerråd, der er valgt af og blandt brugere af centret, samt af en lang række af frivillige hjælpere.

Cafeteriet er et åbent tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, hvor der normalt er plads til 72 gæster. I dagligdagen benyttes cafeteriet i middagssituationen af 20 og 30 gæster, herudover er cafeteriet i dagens løb meget benyttet til andre aktiviteter.

Der er i Sundhedscenter Frisenborgparken et storkøkken med en teknisk produktionskapacitet på ca. 300 portioner varm mad pr. dag. Organisatorisk hører køkkenet under det samlede køkkenområde.

Distriktet varetager opgaver vedrørende hjemmesygepleje, hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet.

Der er i centret et brugerråd, jfr. ovenfor samt et beboer-/pårørendergruppe i plejeboligerne.

Formand for brugerrådet er Inger Krogh.

Formand for beboer-/pårørendegruppen er Lillian Madsen.

Begge kan kontaktes vedrørende spørgsmål, der er relevant for de respektive råd, ved henvendelse til Sundhedscenter Frisenborgparken.

Der aflægges i centrets plejeboligafsnit hvert år uanmeldte tilsyn. De uanmeldte tilsyn aflægges af henholdsvis embedslægeinstitutionen og Ikast-Brande Kommunes ansvarlige for sundhedsafdelingen. De indtil nu aflagte besøg har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Rapporterne herfor giver udtryk for positive oplevelser. Rapporterne er tilgængelige i centret.

Priser/husleje for ydelser i distriktet/centret kan oplyses ved henvendelse til
Sundhedsafdelingens administration

Ikast-Brande Kommune
tlf.  99 60 40 00

 

Servicecenter Frisenborgparken
Frisenborgparken 26  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 44 00  -  frisenborgparken@ikast-brande.dk